Responsive image
ผู้บริหาร
Responsive imageเกี่ยวกับโรงเรียน
 
 
  ประวัติโรงเรียนกงลี้จงซัน  
 
        โรงเรียนกงลี้จงซัน   เป็นโรงเรียนเอกชน   ระดับอนุบาลและประถมศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่  111 ซอยเทอดไท  23  ถนนราชพฤกษ์  แขวงบางยี่เรือ   เขตธนบุรี    กรุงเทพมหานคร   10600  บนเนื้อที่  2   ไร่  1 งาน  24  ตารางวา    (ประมาณ  84.00 x 84.00   เมตร)   ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นทางการเมื่อ วันที่  19  มีนาคม   2491   โดยมี     นายเม่งชอ  แซ่อึ้ง  ขอจัดตั้งเป็นเจ้าของและผู้จัดการ มีนายชัยรัตน์ อะหะมาน เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   โดยมีวิชาภาษาจีนกลางเป็นวิชาเลือก เมื่อ  นายเม่งชอ  แซ่อึ้ง  ถึงแก่กรรม จึงได้ยื่นขอแต่งตั้ง  นายกฤชรัตน์ เฮงสกุล รักษาการแทน
          ปี พ.ศ. 2527  นายสุพจน์    ทรงวัฒนศิริ      เป็นผู้ลงนามผู้รับใบอนุญาต     ได้ยื่นขอเรื่องการโอนกิจการโรงเรียนให้แก่มูลนิธิกรุงธนประชานุสรณ์
          ปี พ.ศ.  2530    ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตเป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  จากนายสุพัฒน์     เฮงสกุล    เป็น  นายพีระวัฒน์  ภิญโญวัฒยากร  แทน  ตามใบอนุญาตที่  ฝพ.119/2530
          ปี พ.ศ. 2535    ได้ขอเปลี่ยนแปลงอายุการรับนักเรียน    โดยให้รับนักเรียนตั้งแต่อายุ  3 - 16  ปี    ตามใบอนุญาตที่ กน.206 / 2535  ซึ่งโรงเรียนดำเนินการสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
          ปัจจุบัน  โรงเรียนได้ขอเปลี่ยนประเภทโรงเรียนจากมาตรา  15 (1)   เป็น  15 (3)   ประเภทศึกษาสงเคราะห์ตามใบอนุญาต   เลขที่   กน.03 / 2541    ลงวันที่ 15   มกราคม 251     โดยมีนายสุพัฒน์   เฮงสกุล  เป็นประธานมูลนิธิ  เมื่อนายสุพัฒน์     เฮงสกุล    ได้ถึงแก่กรรม  ได้แต่งตั้งให้นายขวัญ    ลีปิพัฒนวิทย์  เป็นประธานมูลนิธิแทน  
           สมาคมศิษย์เก่า   คือ     ศิษย์เก่าที่จบไปแล้วได้ร่วมกันก่อตั้งเป็นสมาคม
 
ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อครูใหญ่ / ผู้อำนวยการ

 
นายชูศักดิ์   ศรีวิโรจน์  ตั้งแต่   21  พ.ค.  2491 – 10  พ.ย.  2491
นายสุรพงษ์  เทียมนวลศรี  ตั้งแต่   10  พ.ย. 2491 – 1  พ.ค.  2496
นางสาวกาญจนา  อติกนิษฐ ตั้งแต่   1  พ.ค.  2496 – 24  พ.ค.  2498
ร.ต.อ.เหลือ  ธันสุพัฒน์ ตั้งแต่   25  พ.ค.  2498 – 4  พ.ค.  2508
นางสาวกาญจนา  อติกนิษฐ ตั้งแต่   30  ส.ค.  2508 – 24  พ.ค.  2519
นางสาวยุพิน  ศิริเวชกุล ตั้งแต่  20  ก.ค.  2519 – 30 ก.ย. 2521
นางสาวสุนีย์   ม่วงน้อย ตั้งแต่   27  ก.ย.  2521  (รักษาการ)
นางสาวสุนีย์   ม่วงน้อย ตั้งแต่   8  ก.พ. 2522 – 19  พ.ค.  2522
นายศักดิ์  วิทยารัก ตั้งแต่  24  พ.ค.  2522  (รักษาการ)
นายศักดิ์  วิทยารัก ตั้งแต่  15  ส.ค.  2522 – 5  ม.ค.  2524
นางละออ  คู่เมือง ตั้งแต่  5  ม.ค.  2524  (รักษาการ)
นางละออ  คู่เมือง ตั้งแต่  12  พ.ค.  2524 – 13  พ.ค.  2526
นางพิสมัย  วงษ์งามดี ตั้งแต่  17  พ.ค.  2526 – 11  มิ.ย.  2535
นางสาวมะลิ  บุญยประโชติ ตั้งแต่   8  มิ.ย.  2535 – 7  ก.ค.  2535  (รักษาการ)
นางสาวมะลิ  บุญยประโชติ ตั้งแต่   3  ก.ค.  2535 – 1  พ.ค.  2544
นางจินตนา  ภู่ธนานุสรณ์ ตั้งแต่  พ.ค.  2544   - 5 มิ.ย. 2560
นางชนกวรรณ   ธรรมเที่ยง ตั้งแต่วันที่  5  มิ.ย. 2562  จนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลผู้บริหาร
          ประธานมูลนิธิกรุงธนประชานุสรณ์ นายขวัญ    ลีปิพัฒนวิทย์     ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ    นายพีระวัฒน์    ภิญโญวัฒยากร  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต  (เกียรตินิยม)  สาขาบริหารรัฐกิจ    ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตตั้งแต่   24  ตุลาคม   2530    จนถึงปัจจุบัน   และดำรงตำแหน่งผู้จัดการตั้งแต่  2  พฤษภาคม  2538 จนถึงปัจจุบัน     ผู้อำนวยการ  นางชนกวรรณ   ธรรมเที่ยง  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา  ดำรงตำแหน่ง 5  มิถุนายน  2562  จนถึงปัจจุบัน 
 
การบริหารโรงเรียนกงลี้จงซันแบ่งการบริหารงานเป็น  3  ฝ่าย  ดังนี้
    1.  นายขวัญ             ลีปิพัฒนวิทย์         ประธานมูลนิธิกรุงธนประชานุสรณ์
    2.  นายพีระวัฒน์       ภิญโญวัฒยากร     ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ
    3.  นางชนกวรรณ      ธรรมเที่ยง            ผู้อำนวยการ
    4.  นายกฤตวัชร        สุดสงวน               หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
    5.  นางวิลาวัลย์        ภูพานใบ               หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
    6.  นางสุรีย์             จุลภัทรพงศ์            หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

 
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนปัจจุบัน
    แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีหัวหน้ารับผิดชอบ  ดูแลด้านวิชาการ  ให้อำนาจบริหารโดยอยู่ในความดูแลของหัวหน้ากลุ่มสาระดังนี้
    1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                     นางวิลาวัลย์           ภูพานใบ
    2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                   นายกฤตวัชร          สุดสงวน
    3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                  นางสุรีย์                 จุลภัทรพงศ์
    4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    นางณิชกานต์         จิตร์อรุณ
    5.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง      นางสาวกชพรรณ    ภาสุดา
    6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    นางสาวสุภาพร       สุขอยู่
    7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                            นางสาววัชรีย์          ณัฐนิติโรจน์
    8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี          นางสาวพิชญดา      พลคำ
    9.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    นางสาวโสมอุษา     ทิฆัมพรวิจิตร
   10.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)         นางสาวอ้อมใจ         ดอนภิรมย์

 
วิสัยทัศน์
       ภายในปี  พ.ศ. 2560 - 2562 โรงเรียนกงลี้จงซัน  มุ่งพัฒนาคุณภาพงทางวิชาการ  พัฒนาระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  บริหารงานแบบมีส่วนร่วม  สู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานของวิถี ไทย - จีน
 
ปรัชญา
           มีวินัย  ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม
 

อัตลักษณ์

                ทักทาย  3  ภาษา  มุ่งพัฒนาคุณธรรม  นำสู่สากล
 
       ตราโรงเรียน
 
  
 
ความหมาย
                              วงกลม                           หมายถึง                 ขอบเขตแห่งการรักษาวินัยที่ดี
                           ดอกเหมย                       หมายถึง                 ความมานะบากบั่นในการใฝ่หาความรู้
                           รวงข้าว                          หมายถึง                 ความดีงาม ความเจริญรุ่งเรือง
 
     สีประจำโรงเรียน  
 
 
อักษรย่อ

ก.ซ.
 
 
เป้าหมายระดับก่อนประถมศึกษา
 
1.ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตามหลักสูตรปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมี ความสุข
3.ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4.ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานวิจัยในชั้นเรียน
5.จัดให้มีเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ และประกอบการเรียนการสอน
6.พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
7.มีการพัฒนางานตามแผนงานของโรงเรียน
8.มีการจัดประกันคุณภาพภายใน

 
เป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2.  ผู้เรียนสามารถอ่าน คิด  - วิเคราะห์  เขียน เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
3.  ผู้เรียนมีคความสามารถในการใช้เทคโนโลยีตามความเหมาะสมของแต่ละระดับชั้น
4.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามที่กำหนด
5.  โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษาที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เน้นการพัฒนาครูและบุคลากรเน้นระบบข้อมูลสารสนเทศ
6.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
7.  โรงเรียนมีระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม
8.  พัฒนาครูให้มีความรู้  ความสามารถมีความเชี่ยวชาญ  ตามภาระงานที่รับผิดชอบ
9.  โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ
10.  ส่งเสริมยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
11.  ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร  ทั้งภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน


พันธกิจ

1.  พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีที่หลากหลาย
2.  ส่งเสริม  พัฒนาการอ่าน  คิด - วิเคราะห์  เขียน
3.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการนำเสนอผลงาน 
4.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5.  ส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6.  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม
7.  พัฒนาครูให้มีความรู้  ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
8.  ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในให้เป็นระบบ
9.  จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปกครอบระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
10.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามวิถีไทย - จีน
11.  ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษืทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
12.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  อย่างมีประสิทธิผล

 
  ดอกไม้
 
ดอกเหมย หมายถึงความชื่นบาน ความมีโชคและอายุยืนยาวกับความอ่อนเยาว์ที่ยืนยงดอกเหมยเป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึงความงามอันสดใส บริสุทธิ์ และยังหมายถึงชีวิตใหม่ของวัยสาว เพื่อต้อนรับวสันตฤดูที่กำลังจะมาถึง
สามเกลอในฤดูหนาว (สามเกลอในฤดูหนาวของจีน คือ ต้นไผ่ ดอกเหมยหรือดอกบ๊วย และต้นหลิว หรือสนเข็ม) จึงเป็นสื่อถึงความหมายมงคล คือ ความมีอายุยืนหรือความยิ่งใหญ่ แต่ถ้าไผ่กับดอกเหมยอยู่ด้วยกันเพียงสองอย่าง จะหมายถึง มิตรภาพระหว่างเด็กชายและเด็กหญิงที่ไร้เดียงสาและบริสุทธิ์


เพลงโรงเรียนกงลี้จงซัน  
ฟังเพลงจีนโรงเรียน

เนื้อร้องเพลงจีน
กงลี้จงซันเสวียเซี่ยว                     เซี่ยงหว่อเมินติหมู่ชิน
เจียเฉิงเก่ยหว่อเหมินจิงเสิน                     จิงเสินสือเลี่ยง
หว่อเมินปู๋ฮุ่ยสื่อหนินซือวั่ง                      สื่อหนินสื่อวั่ง
เจี้ยนฟู่ฉี่เจี้ยนเซ่อ                                   เซ่อฮุ่ยติจ้งเหยิ่น
หว่อเมินปู่วั่งหนินติเจี้ยวเต้า                     หนินติเจี้ยวเต่า
เจี้ยนฟู่ฉี่เจี้ยนเซ่อ                                   เซ่อฮุ่ยติจ้งเหยิ่น
                                   เว่ยเหยินเล่ยกงเซี่ยนชิงชุน                      เว่ยเหยินเล่ยกงเซี่ยนชิงชุน  (*ซ้ำรอบที่ 3)
                                                                                                                        


เนื้อร้องเพลงไทย

โรงเรียนกงลี้จงซัน                      เปรียบดั่งสายธารของเรา
อุ้มชูเราเติบโตกันมา                               ลือลั่นสำนึกดี
พวกเราจงเชิดชูเกียรตินั้นไว้                     มิให้คลายหายไป
มาร่วมแรงร่วมใจ                                   เชิดชูสังคมเรา
พวกเราไม่ลืมคำสั่งสอน                          คำ......สอน.......สั่ง
มาร่วมแรงร่วมใจ                                   เชิดชูสังคมเรา
เพื่อชื่อเสียงอันดีต่อไป                            เพื่อชื่อเสียงอันดีต่อไป
 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร

โรงเรียนกงลี้จงซัน เป็นตึก  6  ชั้น    จำนวนหนึ่งหลัง   เพื่อใช้เป็นสถานศึกษาพื้นที่  9,990  ตารางเมตร   
ที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้า – ออก  จำนวน 47 คัน  พื้นที่ 1,080  ตารางเมตร  มีที่จอดรถทั้งหมด  47  คัน    
ชั้นใต้ดิน  26  คัน  ภายนอกอาคาร  21  คัน  มีห้องเรียนรวมทั้งหมด  27  ห้อง ดังนี้
ระดับอนุบาล  1 - 3  ระดับละ  3 ห้อง  อยู่ในชั้นที่ 1 และ 2  มีห้องเรียนอนุบาล  9  ห้อง ขนาดห้องละ  70 
  ตารางเมตร  (9.95 x 7.55 เมตร)   พร้อมห้องน้ำในตัว   ห้องเล่นอนุบาล  2  ห้อง   ขนาดห้องละ  58  ตารางเมตร  
  (7.80 x 7.50  เมตร)
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1  มี  3 ห้อง  อยู่ในชั้น  2    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2   มี 3    ห้องอยู่ชั้น 3    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มี 3   ห้อง  อยู่ชั้น 4  มี 3 ห้อง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มี 4 ห้อง   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระดับละ  3  ห้อง  อยู่ชั้น 3   และชั้น 4 
     ห้องเรียนประถมทั้งสิ้น  19    ห้อง  ขนาดห้องละ  60  ตารางเมตร  (7.50 x 8.00 เมตร)   
 
     รายละเอียดของแต่ละชั้น
      ชั้นใต้ดิน
            -  ห้องเตรียมอาหาร                               -  ที่ส่งของ
            -  ห้องส่วนล้าง                                       -  ส่วนเก็บขยะ
            -  ห้องเก็บของ                                       -  ห้องไฟฟ้า
            -  ห้องปั้มน้ำ                                          -  ที่จอดรถ  26  คัน
       ชั้นที่  1
            -  ห้องผู้บริหาร                                       -  ห้องธุรการ – การเงิน
            -  ห้องขายของ                                       -  ห้องเรียนชั้นอนุบาล  2/1
            -  ห้องเรียนชั้นอนุบาล  1/1                     -  ห้องเรียนชั้นอนุบาล  1/2
            -  ห้องสารานุกรมไทย                             -  ห้องเรียนชั้นอนุบาล  2/1                    
            -  ห้องน้ำชาย – หญิง
       ชั้นที่  2 
            -  ห้องเรียนชั้นอนุบาล  2/3                     -  ห้องเรียนชั้นอนุบาล  2/2
            -  ห้องเรียนชั้นอนุบาล 3/1                      -  ห้องเรียนชั้นอนุบาล  3/2
            -  ห้องเรียนชั้นอนุบาล  3/3                     -  ห้องกิจกรรมอนุบาล
            -  ห้องพยาบาล                                      -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1
            -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/2        -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/3
            -  ห้องประชุมเล็ก                                   -  ห้องน้ำชาย – หญิง
 
        ชั้นที่  3 
            -  ห้องพักครู                                          -  ห้องคอมพิวเตอร์ประถมศึกษา
            -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1        -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2       
            -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/3        -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1       
            -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2        -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3       
            -  ห้องสมุด                                            -  ห้องน้ำชาย – หญิง
 
         ชั้นที่  4 
            -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1        -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2       
            -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/3        -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1       
            -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2        -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3        
            -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/4        -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1        
            -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2        -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/3
            -  ห้องน้ำ – ชาย
 
          ชั้นที่  5
            -  ห้องดนตรี                                          -  ห้องคอมพิวเตอร์อนุบาล
            -  ห้องโสตทัศน์                                      -  ห้องสมุด
            -  ห้องวิทยาศาสตร์                                -  ห้องน้ำชาย – หญิง
            -  ลานอเนกประสงค์                               -  ห้องประชุมใหญ่
 
          ชั้นที่  6 
            -  หอประชุมใหญ่                                   -  ชั้นลอยของหอประชุมใหญ่
            -  ห้องน้ำชาย – หญิง
 

โรงเรียนกงลี้จงซัน
เบอร์โทร :  02-4653299 / 02-4667448
โทรสาร :  02-4653298 / 02-8913747
e-mail :  kongleechongsun@hotmail.com / kongleechongsun@gmail.com
facebook : konglee chong sun / เพจโรงเรียนกงลี้จงซัน
tel : 111  ซอยเทอดไท 23  ถนนราชพฤกษ์  แขวงบางยี่เรือ  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10600
111 托泰巷  23 啦差蒲  曼字呂  吞武里县  曼谷府  10600
111  SOI  TERDTHAI  23 ,   RATCHAPHRUEK  ROAD, BANG  YI  RUEA ,  THON  BURI,   BANGKOK  10600  THAILAND