Responsive image
ผู้บริหาร
Responsive imageVDO และภาพกิจกรรม

ภาพวีดีโอทั้งหมด


พิธีเปิดโรงเรียนกงลี้จงซันแห่งใหม่

ปีการศึกษา 2563
ทดสอบนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2563

กิจกรรมวันปีใหม่ของคณครูและบุคลากรปี 2563
กิจกรรมวันมาฆบูชา ระดับชั้นประถมศึกษา
กิจกรรมวันมาฆบูชา ระดับชั้นอนุบาล
กิจกรรมวันตรุษจีน 
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2563
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2563ปีการศึกษา 2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนราษฎร์วิทยา  จังหวัดเพชรบุรี  เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนกงลี้จงซัน
พิธีถวายพระพรพระราชชินี  ในรัชกาลที่ 10
พิธีไหว้ครูระดับชั้นอนุบาล 
พิธีไหว้ครูระดับชั้นประถมศึกษา 

Big Cleaning  Day 2562
วันสถาปนาลูกเสือไทย 
เทิดพระเกียรติวันแม่ ปี 2562
คณะเยาวชนต่างชาติแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - จีน

เข้าค่ายธรรมะระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562
เข้าค่ายธรรมะระดับชั้นอนุบาล  ปีการศึกษา 2562
ตัวแทนนักเรียนกงลี้จงซัน แสดงโชว์ที่ King power
การแสดงจากภายนอก (Hi Q3) ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
วันภาษาไทย  ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมตรุษจีนตามประเพณี ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมลอยกระทง
กิจกรรมกีฬาสีระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมกีฬาสีระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 
บัณฑิตน้อยปีการศึกษา 2562
กิจกรรมคริสต์มาศ ปี 2562


ปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุุบาลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครูระดับชั้นประถมศึกษา
แจกรางวัลเนื่องในวันสุนทรภู่
ประกวดทำพานไหว้ครู
เดินสวนสนามเนื่องในวันกำเนิดลูกเสือไทย
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ครูและบุคลากรอบรมสัมมนาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ปี 3
ครูและบุคลากรอบรมเรื่องสะเต็มศึกษา
มอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีจงซันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
นักเรียนชั้นประถมศึกษาเข้าค่ายธรรมะ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลเข้าค่ายธรรมะ
เทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
นิมนต์พระมาเนื่องในวันวิสาขบูชา
กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล - ประถม
เลี้ยงฉลองตำแหน่งท่านประธานคนใหม่ (คุณขวัญ ลีปิพัฒนวิทย์)
รับประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และรับประกาศนียบัตรจีนนักเรียนชั้น ป.6 ปี 2561
ปัจฉิมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562
สมัครทดสอบเข้าเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562


ปีการศึกษา 2560
คณะครูและบุคลากรอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
วันวิทยาศาสตร์ระดับชั้นอนุบาล
วันวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมตัวบาตรกับนักเรียนเนื่องในวันพระ

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ตรวจสุขภาพประจำปี
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
พิธีถวายราชสดุดี (เดินสวนสนาม)

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นอนุบาล
พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษา

โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรมมาเยี่ยมชมโรงเรียน
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ฟังนิทานจากบุคคลภายนอก
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ฟังนิทานจากบุคคลภายนอก
นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เลือกตั้งประธานนักเรียน
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเลือกตั้งประธานนักเรียน
กิจกรรมไหว้บะจ่างของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

วันงดสูบบุหรี่โลก


ปีการศึกษา 2559


รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1
รับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษา
สรงน้ำพระสงกรานต์
งานบัณฑิตน้อยและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
จิตสาธารุณะร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ซ้อมหนีไฟ
เด็กดีศรีจงซัน
แข่งขันวิชาการ ธบว ปีการศึกษา 2559
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไหว้ศาลเจ้าตึกดิน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมวันตรุษจีน
อนุบาล 1 ทัศนศึกษาที่เขาดิน
อนุบาล 3 ทัศนศึกษาซาฟารีเวิลดิ์

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ไปทัศนศึกษาที่ฟันเนเรี่ยม

เทศกาลตรุษจีนระดับชั้นประถมศึกษา
วันครู ปี พ.ศ. 2560 ระดับชั้นประถมศึกษา
วันครู ปี พ.ศ.2560 ระดับชั้นอนุบาล

เข้าค่ายลูกเสือสามัญ
คณะครูและบุคคลากรจับฉลากเนื่องจากเทศกาลปีใหม่
กิจกรรมรวมพลัง
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อัดรายการเบ็น - โบท
วันวิทยาศาสตร์อนุบาล ปี 2559
ฟ.ฟันสะอาดจัง ปี 2559
แห่เทียนพรรษา
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประศึกษาปีที่ 5
วันสุนทรภู่
วันไหว้ครู
ทำพานไหว้ครู
พิธีไหว้ครูระดับชั้นอนุบาล
ระดับชั้นอนุบาลเลือกตั้งประธานนักเรียน
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลดู vdo เรื่องสิ่งแวดล้อม
โอวันตินมาแจกนมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
โอวัลตินมาแจกนมให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ระดับชั้นประถมศึกษา)
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ระดับชั้นอนุบาล)
วันวิสาขบูชา
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีการศึกษา 2559
รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559ปีการศึกษา  2558

ซ้อมรับปริญญาระดับชั้นอนุบาล (บัณฑิตน้อย)
เข้าค่ายลูกเสือสำรอง
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
วันไหว้ครู
กีฬาสีระดับชั้นประถมศึกษา
กีฬาสีระดับชั้นอนุบาล
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาไปเรียนรู้ธรรมชาติที่ศูนย์รวมตะวัน
คณะครูและบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาที่จังหวัดกาญจนบุรี
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (ระดับชั้นอนุบาล)
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (ระดับชั้นประถมศึกษา)
ตลาดนัดหัดขาย
วันแม่
วันอาสาฬหบูชา
วันภาษาไทย
แห่เทียนพรรษา
สาธารณะสุขมาตรวจสุขภาพนักเรียน
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
เดินสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

การแสดงจากนมแอนฟาสคลูพลัส
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ระดับชั้นประถมศึกษา)
พิธีไหว้ครูระดับชั้นประถมศึกษา
พิธีไหว้ครูระดับชั้นอนุบาล


ปีการศึกษา  2557

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ครูและบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาที่แก่งกระจาน
กิจกรรมวันสุนทรภู่
นักเรียนระดับชั้นประถมเข้าร่วมกิจกรรมจากชุมชน
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
กิจกรรมจากองค์กรภายนอก
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับชั้นอนุบาล
วันแม่แห่งชาติ
วันภาษาไทย
ไหว้ครูระดับชั้นอนุบาล
โชว์การแสดงจากสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับประกาศนียบัตรภาษาจีน
พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน
การแสดงนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 2 พิธีรับประกาศนียบัตรอนุบาล
ซ้อมรับประกาศนียบัตรอนุบาล
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลรับเกียรติบัตรเด็กดีศรีกงลี้
การแข่งขันวิชาการจากภายนอกโรงเรียน
กิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ฉีดวัคซีนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ตลาดนัดหัดขายนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

โรงเรียนกงลี้จงซัน
เบอร์โทร :  02-4653299 / 02-4667448
โทรสาร :  02-4653298 / 02-8913747
e-mail :  kongleechongsun@hotmail.com / kongleechongsun@gmail.com
facebook : konglee chong sun / เพจโรงเรียนกงลี้จงซัน
tel : 111  ซอยเทอดไท 23  ถนนราชพฤกษ์  แขวงบางยี่เรือ  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10600
111 托泰巷  23 啦差蒲  曼字呂  吞武里县  曼谷府  10600
111  SOI  TERDTHAI  23 ,   RATCHAPHRUEK  ROAD, BANG  YI  RUEA ,  THON  BURI,   BANGKOK  10600  THAILAND